AVISO LEGAL E POLÍTICA DE PIVACIDADE

AVISO LEGAL E POLÍTICA DE PRIVACIDADE

1. Datos Identificativos 

FOTOS C.B. en adiante XAORA FOTÓGRAFOS, titular do dominio web WWW.XAORAFOTOGRAFOS.COM con domicilio a estos efectos en C/XOÁN MONTES, 1. BAIXO - 27780 FOZ (LUGO), número de C.I.F.: E27296763, e correo electrónico de contacto: fotos@xaorafotografos.com 

2. Protección de Datos 

XAORA FOTÓGRAFOS cumpre coas directrices da Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal, o Regulamento Europeo de Protección de Datos e normativa vixente. E, vela por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais do usuario. Para o que, xunto a cada formulario de recollida de datos de carácter persoal, nos servizos que o usuario poida solicitar a XAORA FOTÓGRAFOS, fará saber ó usuario da existencia e aceptación das condicións particulares do tratamento dos datos en cada caso, informándolle da responsabilidade do ficheiro creado, a dirección do responsable, a posibilidade de exercer os seus dereitos, a finalidade do tratamento e das comunicacións de datos a terceiros, de darse o caso. 

3. Cookies 

Asimesmo, XAORA FOTÓGRAFOS informa que dá cumprimento á Lei 34/2002 de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico e solicitaralle o seu consentimento expreso ó tratamento do seu correo electrónico con fins comerciais en cada momento, uso de Cookies e do ficheiro de actividade. 

O prestador pola súa propia conta ou a dun terceiro contratado para a prestación de servizos de medición, poden utilizar cookies cando un usuario navega polo sitio web. As cookies son ficheiros enviados ó navegador por medio dun servidor web coa finalidade de rexistrar as actividades do usuario durante o seu tempo de navegación. 

As cookies utilizadas polo sitio web asocianse únicamente con un usuario anónimo e o seu ordenador, e non proporcionan por sí mesmas os datos persoais do usuario.
Mediante o uso das cookies resulta posible que o servidor onde se atopa a web, reconoza o navegador web utilizado polo usuario coa finalidade de que a navegación sexa máis sinxela, permitindo, por exemplo, o acceso ós usuarios que se teñan rexistrado previamente, acceder ás zonas, servizos, promocións ou concursos reservados exclusivamente a eles sin ter que rexistrarse en cada visita. 

Úsanse tamén para medir a audiencia e parámetros do tráfico, controlar o progreso e número de entradas. O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu equipo. Por favor, consulte as instruccións e manuais do seu navegador para ampliar esta información. 

Para utilizar o sitio web, non resulta necesario que o usuario permita a instalación das cookies enviadas polo sitio web, ou o terceiro que actúe no seu nome, sin perxuizo de que sexa necesario que o usuario inicie unha sesión como tal en cada un dos servizos cuxa prestación requira o previo rexistro ou 'login'. 

As cookies usadas neste sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal coa única finalidade de facer máis eficaz a súa transmisión ulterior. En ningún caso se usarán as cookies para recoller información de eido persoal. 

4. Direccións IP 

Os servidores do sitio web poderán detectar de maneira automática a dirección IP e o nome de dominio usados polo usuario.
Unha dirección IP é o número adxudicado automáticamente a un ordeador cando éste se conecta a Internet. Toda esa información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor debidamente inscrito que permite o posterior procesamento dos datos co fin de obter medicións únicamente estatísticas que permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas ós servicios web, a orde de visitas, o punto de acceso, etc. 

5. Seguridade 

O sitio web usa técnicas de seguridade da información xeralmente aceptadas na industria, tales como firewalls, procedementos de control de acceso e mecanismos criptográficos, todo co obxecto de evitar o acceso non autorizado ós datos.
Para lograr estes fins, o usuario/cliente acepta expresamente que o prestador obteña datos para efectos da correspondente autenticación dos controis de acceso. 

Todo proceso de contratación ou que conleve a introducción de datos persoais sensibles (saúde, ideoloxía,...) serán sempre transmitidos mediante protocolo de comunicación segura (Https://,...), de tal xeito que ningún terceiro teña acceso á información transmitida vía electrónica. 

6. Menores de idade

Os menores de 14 años non deberán ceder os seus datos persoais sin o previo consentimento de seus pais ou titores.
Coa publicación do RGPD, prevese a determinación da idade para consentir a cesión de datos persoais entre os 16 e 13 anos, cuestión que na actualidade está por definir. 

En caso de que XAORA FOTÓGRAFOS detecte usuarios na web que poideran ser menores de 14 anos, resérvase o dereito a solicitarlle unha copia do seu DNI, ou, no seu caso, a autorización de seus pais ou titores, causando baixa en caso de non acreditar o cumprimento deste requisito ou por falta de resposta. 

7. Exercicio de dereitos 

En todo momento o usuario web poderá modificar as súas preferencias de envíos comerciais, así como exercer os seus dereitos previstos na normativa, mediante unha comunicación escrita dirixida a XAORA FOTÓGRAFOS, ó enderezo postal: Rúa/XOÁN MONTES, 1. BAIXO - 27780 FOZ (LUGO), ou ben vía email dirixido a fotos@xaorafotografos.com. En ámbolos casos, o usuario deberá acompañar unha copia do seu DNI, pasaporte ou semellante. 

✓  ACCESO: Obter confirmación de si se están a tratar os seus datos.

✓  SUPRESIÓN: Obter a supresión dos seus datos.

✓  RECTIFICACIÓN: Modificar os datos inexactos, erróneos o incompletos.

✓  PORTABILIDADE: Recibir de XAORA FOTÓGRAFOS os datos persoais que lle incumban e a transmitilos a outro responsable de tratamento. 

✓  OPOSICIÓN: Oporse a que datos persoais que lle competan sexan obxecto dun
tratamento baseado no cumprimento de finalidades de interese público, ou de interese lexítimo para o responsable.

✓  LIMITACIÓN DO TRATAMENTO: Obter do responsable do tratamento a limitación
do tratamento dos datos.
Tamén, pode usar os modelos e formularios que para o exercicio destes dereitos pon á súa disposición o portal da AEPD.
E, si non desexa recibir comunicacións por correo electrónico pode exercer o seu dereito de cancelación e oposición solicitando a súa baixa igualmente por correo ordinario ou electrónico, ademais de por medio do enlace que terá en cada correo electrónico que reciba de XAORA FOTÓGRAFOS. 

8. Actividade de tratamento e finalidade

XAORA FOTÓGRAFOS recolle a información de cada cliente/proveedor para a prestación do noso servizo de Actividades de Fotografía.

Categorías de datos ós que se ten acceso: Datos identificativos (Nome, apelidos, email, teléfono, enderezo, Nº de conta,... )

- Cesións de datos de responsable de tratamento:

XAORA FOTÓGRAFOS informa ós usuarios da web de que os seus datos persoais NON serán cedidos a terceiras persoas ou organizacións excepto cando a cesión de datos este amparada pola obriga legal ou cando a prestación do servizo implique a necesidade dunha relación contractual con proveedores de servizos encargados do tratamento. Neste último caso, só se llevará a cabo a cesión de datos ó terceiro cando XAORA FOTÓGRAFOS dispoña do consentimento expreso do usuario e manteña unha relación contractual co encargado do tratamento que garanta a súa confidencialidade e cumprimento.

XAORA FOTÓGRAFOS prohíbe expresamente ó usuario da web compartir, facilitar ou ceder datos de terceiros, que poidera obter do contacto, interacción ou realización da navegación ou consulta por medio desta web, excepto si poidera acreditar a expresa autorización do usuario cuxos datos pretende ceder.

Recordamos ós usuarios da web que DATOS también engloba arquivos de imaxe de persoas. A imaxe persoal é un dato protexido pola normativa (Artículo 5.1 do Regulamento de desenrrollo da LOPD). Polo que, naide poderá usala sin o consentimento expreso da persoa que aparece nela.

TOP